Přeskočit na obsah

ZŠ Kněžmost

2015 STS

Akad. Arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler

Areál základní školy v Kněžmostu se nachází v blízkosti centra vedle empírového kostela. Nejstarší budova staré obecní školy byla rozšířena v době normalizace o přízemní část, při jejíž stavbě byly použity zdravotně závadné materiály a je nutno jí zbourat. V nedávné době byl areál doplněn o novou tělocvičnu. Celý areál nese znaky nekoncepčního rozvoje a stav, kdy přízemní dostavba má být odstraněna, umožnil znovu se nad koncepcí areálu zamyslet v nových souvislostech. Základním požadavkem zadání ze strany obce bylo harmonické začlenění nových prostor školy do historické struktury obce s využitím všech aktuálních poznatků efektivního stavění na principech pasivního domu.

Budovu staré školy a budovu tělocvičny návrh doplňuje o další dvě hlavní hmoty podobného objemu a třemi menšími propojovacími krčky do jednoho celku.  Navrhované řešení tak vytvoří jeden kompaktní bezbariérový provoz s měřítkem a formou odpovídající okolní zástavbě. Budovy budou rozložené podél severní hranice pozemku, kde je hlavní přístupová komunikace. Dostavba umožní maximální možnou orientaci učeben k jihu a zároveň tím otevírá možnost integrovat do architektury fotovoltaické technologie a využít elektrickou energii z OZE pro soběstačnější provoz. Další přidanou hodnotou řešení je uvolnění většiny původně zastavěného prostoru areálu k rozvoji školní zahrady. Nové uspořádání se do zahrady otevírá a budovu s ní propojuje. Hlavní vstup nyní míří do geometrického středu soustavy objektů do vstupní auly. Tu je možné využívat jako multifunkční prostor školy. Na aulu navazují šatny. Celá západní část je prostor prvního stupně, zatímco východní patří především pro druhý stupeň. Zde je v nejvyšší budově výtah propojující všechny úrovně všech částí, včetně staré budovy a tělocvičny. Dostavby jsou dispozičně trojtaktem se středovou chodbou. Chodby jednotlivých objektů na sebe navazují a v ose východ – západ prochází celou soustavou budov tvořící areál. Učebny jsou soustředěny při jižní straně směrem do zahrady a mohou mít tak optimální (velké) rozměry splňující hygienické normy na osvětlení, aniž by působily měřítkově nepatřičně. Na straně severní jsou kabinety a pomocné prostory a fasáda měřítkem oken odpovídá okolní zástavbě.

Další fáze projektu a hlavně jeho realizace již probíhala bez naší účasti a výsledek bohužel neodpovídá našemu očekávání.